Funcionament de la Junta Gestora

L’òrgan principal de l’Associació és l’Assemblea General que es reuneix com a mínim una vegada a l’any. Les seues competències són les més àmplies dins de l’Associació: modificació d’estatuts, triar, destituir i controlar a la Junta Gestora, aprovar els pressupostos anuals, establir les línies generals d’actuació, dissoldre l’Associació, etc. Correspon un vot a cada soci o sòcia i els acords es prenen per majoria.

La nostra Junta de Govern pren el nom de Junta Gestora i està formada pel President/a, secretari/a, tresorer/a i almenys cinc vocals, tots ells triats en l’Assemblea General. Les seues competències són: representar a l’Associació i portar avant les decisions preses en l’Assemblea General, portar una comptabilitat conforme a la llei i elaborar anualment una memòria d’activitats. Es reuneix habitualment els dilluns a partir de les 18 h i les seues decisions es prenen per majoria, disposant la presidència de vot de qualitat. L’exercici de tots els càrrecs no comporta compensació econòmica.